واحدهای اقامتی

شکایت از واحدهای اقامتی

واحدهای آماده فروش

دفاتر خدمات مسافرتی

شکایت از دفاتر

نوع واحد شهر

ردیفشهرنوع واحدنام واحددرجهنام مدیرتلفنآدرسنرخنامهتاریخ آمارتعداد
1 مشهد هتل ارس سه ستاره سيدمحمدرضا محمودي 37644445 بلوارفردوسي-حدفاصل ميدان جانبازوچهارراه خيام 1394/01/07 259
2 مشهد هتل اميركبير دو ستاره رسول چاره اي 6-32231644 استان خراسان رضوي-مشهدمقدس-خيابان آيت الله شيرازي-كوچه ملك 1394/01/07 283
3 مشهد هتل امينيان دو ستاره جواد امينيان حيدري 38543146 خيابان عنصري 1394/01/07 276
4 مشهد هتل ايران چهار ستاره سعيد اسدزاده 32228010 خيابان خسروي نو 1394/01/07 292
5 مشهد هتل آذربايجان دو ممتاز محمد حسن رستگار مقدم 3-32280961 چهارراه شهدا 1394/01/07 279
6 مشهد هتل اترك چهار ممتاز عبداله عزيزي 3647093 استان خراسان رضوي- مشهد مقدس-ميدان مقدس 1394/01/07 291
7 مشهد هتل الغدير چهار ستاره غفوريان – مير يزدي 32250334 چهارراه شهدا- ابتداي خيابان آزادي 1394/01/07 284
8 مشهد هتل آزادي چهار ستاره رضا پورمحمد (بانك صادرات ) 32251927 خيابان آزادي 1394/01/07 292
9 مشهد هتل المپيا دو ستاره علي نجفي 38550206 خيابان امام رضا8-نبش چهارراه دوم 1394/01/07 255
10 مشهد هتل پارس پنج ستاره گرجي 38689201 صياد شيرازي 1394/01/07 281
11 مشهد هتل آبان چهار ستاره امير سيني چي 38646241 بلوارپيروزي – مقابل پيروزي 55 1394/01/07 290
12 مشهد هتل پرديس سه ستاره آبيزي 32223914 خيابان امام خميني 1394/01/07 284
13 مشهد هتل پرديسان پنج ستاره قاسم هنرمند 38791821 بزرگراه شهيد كلانتري 1394/01/07 291
14 مشهد هتل پارميدا سه ممتاز حميدباقرزاده 38590400 خيابان امام رضا- امام رضا24 1394/01/07 202
15 مشهد هتل تارا چهار ستاره فريدالدين عطار 32216100 خيابان شيرازي 1394/01/07 295
16 مشهد هتل بستان دو ستاره سعيد برهاني فر 32222663 خيابان خسروي 1394/01/07 228
17 مشهد هتل بهارستان سه ستاره محراب قوچاني 38530335 خيابان امام خميني- نبش امام خميني 68 1394/01/07 279
18 مشهد هتل توس سه ممتاز سيدعلي هاشمي 32222922 خيابان شيرازي- كوچه ملك 1394/01/07 291
19 مشهد هتل توكل دو ستاره سعيددلدار 38555870 استان خراسان رضوي- مشهدمقدس-خيابان فدائيان اسلام-نبش چهارراه اول-سمت چپ 1394/01/07 373
20 مشهد هتل ثامن سه ستاره حسن دنيوي 5-35510900 بلوار وكيل آباد- ابتداي ويلاشهر 1394/01/07 260
123456789